Dlaczego warto posiadać regulamin i dlaczego jest on taki ważny?


Sklep internetowy

Regulamin – dlaczego warto go posiadać?

Regulamin sklepu internetowego to nic innego jak umowa sprzedaży, zawierana pomiędzy przedsiębiorcą a klientem. Bez wątpienia jest jednym z najważniejszych dokumentów prawnych sklepu internetowego, a co za tym idzie powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące świadczenia konkretnej usługi.

Jak mówi art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca: 1) określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”, 2) nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. 2. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

Z przepisu tego w sposób jasny wynika, że każdy sklep internetowy musi posiadać regulamin. Mało tego, koniecznym jest, aby był on dla klienta łatwo dostępny i zrozumiały jeszcze przed zawarciem umowy. Jest to obowiązek bezwzględnie ciążący na przedsiębiorcy, będący konsekwencją uprzywilejowanej pozycji, w jakiej stawiany jest konsument w polskim prawie.

Przedsiębiorca, zawierając z konsumentem umowę na odległość jest bowiem zobowiązany do udzielenia mu niezbędnych informacji. To, na jakie informacje powinien zwrócić uwagę, wskazuje przede wszystkim ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Warto mieć je na uwadze, bowiem ich nieudzielenie, zgodnie z kodeksem wykroczeń, zagrożone jest karą grzywny. Regulamin sklepu internetowego jest właśnie takim dokumentem, w którym przedsiębiorca umieszcza dane wymagane prawem.

Na jego podstawie świadczone są usługi drogą elektroniczną, a wszystkie postanowienia, które nie zostały w nim zawarte, konsumenta po prostu nie obowiązują. Niezwykle istotnym jest więc, aby został on sporządzony był w sposób wolny od błędów, a przede wszystkim klauzul niedozwolonych.

Co w regulaminie?

Jak już wspomniano, powołane wyżej akty prawne wskazują, jakie informacje powinny znaleźć się w prawidłowo sporządzonym regulaminie. Z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wynika, że taki dokument powinien w szczególności określać rodzaje, zakres, a także warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym także wymagania techniczne i zakaz dostarczania treści bezprawnych.

Ponadto regulamin powinien wskazywać także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Natomiast art. 12 ustawy o prawach konsumenta, określa jakie informacje przedsiębiorca musi w sposób jasny i zrozumiały przekazać konsumentowi przed zawarciem z nim umowy na odległość. Zaliczyć do nich możemy przede wszystkim:

 • informacje o danym świadczeniu oraz przedmiocie świadczenia,
 • wszelkie dane identyfikujące przedsiębiorcę, jak np. nazwa firmy, nazwa organu rejestrującego, a także adres przedsiębiorstwa, poczty elektronicznej, numer telefonu bądź faksu, pod którymi możliwy jest kontakt,
  adres pod którym składać należy reklamację,
 • łączną cenę lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe- sposób ich obliczenia,
 • opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a w przypadku gdy nie jest to możliwe- informację o obowiązku ich uiszczenia,
 • sposób oraz termin zapłaty,
 • sposób oraz termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowaną przez niego procedurę rozpatrywania reklamacji,
 • sposób oraz termin wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzór formularza odstąpienia od umowy,
 • wysokość kosztów zwrotu rzeczy, w przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą,
 • czasie trwania umowy, a także sposób i przesłanki jej wypowiedzenia,
 • minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta jakie wynikają z umowy,
 • informację o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Jak napisać dobry regulamin?

Regulamin jest wizytówką sklepu internetowego, umożliwia także skuteczne zawieranie umów z konsumentem. To, w jaki sposób został sporządzony, a także czy jego zapisy spełniają wymogi narzucane przez prawo, świadczy o profesjonalnym podejściu do klienta, daje poczucie solidności i wysokiej jakości świadczonych usług, co bez wątpienia przekłada się na sprzedaż.

Prawidłowo sporządzony regulamin chroni interesy nie tylko konsumenta, ale także sprzedawcy. Warto więc poświęcić nieco czasu na jego solidne przygotowanie, a przede wszystkim zadbać o to, aby nie znalazły się w nim niedozwolone postanowienia umowne.

Rejestr klauzul niedozwolonych dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji.

Dobrym rozwiązaniem tej sytuacji jest zwrócenie się o pomoc do specjalistycznych firm, fachowo zajmujących się przygotowywaniem właśnie takich regulaminów. Korzystając z ich oferty, otrzymamy indywidualnie dopasowany do sklepu internetowego regulamin, sporządzony przez zespół prawników.

Zyskamy tym samym pewność, że jego postanowienia spełniają wymogi narzucone przez prawo oraz nie zawierają klauzul niedozwolonych.

Alternatywą dla tego rozwiązania jest skorzystanie z gotowych wzorców regulaminów, dostępnych na wielu portalach internetowych. Warto jednak pamiętać, że aby prawidłowo sporządzić regulamin należy posiadać szczegółową wiedzę z zakresu prawa konsumenckiego i nie tylko.

Nie warto przy tym kopiować takiego dokumentu od innego sklepu internetowego. Nie mamy bowiem pewności, czy regulamin ten nie zawiera zapisów, które np. ograniczają prawa konsumenta, nakładają na niego dodatkowe obowiązki czy pozbawiają konkretnych obowiązków sprzedawcę.Zapisy tę stanowią właśnie przykłady zakazanych przez UOKIK klauzul niedozwolonych.

Być może warto więc zainwestować w specjalistycznie przygotowany regulamin? Oprócz zaoszczędzonego czasu, zyskamy pewność, że jest on zgodny z prawem, co zabezpieczy na pewno nasze interesy.


 

Autorami wpisu są specjaliści z serwisu prawnego Prokonsumencki.pl, partner platformy sklepowej Sky-Shop.pl.

prokons

 

 

 


ebook_face

 

5.00 avg. rating (97% score) - 2 votes 5

Powiązane posty

Wypróbuj platformę Sky-Shop bezpłatnie.

Przez 14 dni bez zobowiązań z pełną funkcjonalnością platformy.